top of page

VERKOOPSVOORWAARDEN

- 1 -Al onze fakturen dienen betaald te worden uiterlijk op de vervaldatum vermeld op de factuur.

- 2 -Alle klachten dienen gegrond en gemotiveerd te zijn, en moeten uiterlijk binnen de acht dagen na levering bij aangetekend schrijven gebeuren.

- 3 - Indien facturen niet tijdig betaald worden, zal u een eerste gratis herinnering worden verstuurd. Indien u opnieuw niet betaalt binnen de voorziene betaaltermijn zoals vermeld op de eerste herinnering, zullen u verwijlintresten worden aangerekend zoals bepaald bij Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties alsook een forfaitaire vergoeding als volgt.  

  • 20 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan 150 euro is;

  • 30 euro vermeerderd met 10 % van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500 euro als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500 euro is;

  • 65 euro vermeerderd met 5 % van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 euro met een maximum van 2000 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500 euro is.

De aanmaankosten voor elke bijkomende herinnering bedragen 7,50 euro verhoogd met de op het ogenblik van verzending geldende portokosten

- 4 -Het ingebreke blijven van betaling geeft ons het recht zonder verdere aanmaning, alle onuitgevoerde werken, bestelling of contracten te schorsen,alle eventueel reeds gedane leveringen of herstellingen, al wezen zij onvolledig, te factureren en er betaling voor te eisen.

- 5 -De werking van de geleverde goederen wordt gewaarborgd in dezelfde mate en voor zover de waarborg van de fabrikant geldt, en dit zowel inhoudelijk als in tijd.

- 6 -Afleesnaalden en lampen vallen niet onder de waarborg, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen .

- 7 -De koper kan geen verhaal instellen tegen de verkoper ingeval van defect noch enige schadevergoeding vorderen van de verkoper en deze bovendien vrijwaren ten aanspraken van derden.

- 8 -De rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd in geval van geschil.

- 9 -De geleverde goederen blijven eigendom van BVBA Prolight systems tot de volledige betaling van de prijs, zelfs in geval van faillissement of onvermogen van de koper. De koper verbindt er zicht toe de geleverde goederen niet te verkopen, te vervreemden of te verpachten tot aan de algehele kwijting van de verkoopfactuur.

- 10 -Bij annulatie van een bestelling zal de koper ons een onverminderbare en forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 30% van de verkoopprijs van de bestelling. Bij verbreking van de overeenkomst door de bouwheer is deze laatste een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 30% van de overeengekomen prijs en dit zonder dat de aannemer zijn werkelijke schade hoeft te bewijzen. Bij wijze van wederkerigheid is de aannemer zelf een gelijke schadevergoeding verschuldigd als hijzelf het contract verbreekt.

- 11 -Voor de uitvoering van de aanvaardingsplicht voor professionele elektrische en elektronische apparaten is Prolight Systems BVBA toegetreden tot RECUPEL en betaalt hiervoor een administratieve bijdrage. De klant verbindt er zicht toe om de eventuele kosten te dragen van ophaling en verwerking

en dit zowel van de professionele apparaten die het voorwerp uitmaken van deze bestelbon/factuur wanneer deze afgedankt zullen worden als van de afgedankte elektrische en elektronische apparaten die hierdoor vervangen worden.

  - 12 - De overeengekomen leveringstermijnen gelden slechts ten titel van inlichting en binden de verkoper niet. Vertraging in de levering geeft de koper geen recht op schadevergoeding of de ontbinding van de overeenkomst.

bottom of page